ยินดีต้อนรับ สู่งานแนะแนว

แบบทดสอบของเรา

Our Services

รู้ตน

Our Services

รู้งาน


เริ่มทดสอบ

Our Services

รู้อาชีพ


โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

PIRIYALAI SCHOOL PHRAE

ปณิธานของโรงเรียน (Motto) "คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ ประสานสามัคคี"
อัตลักษณ์ (Identity) "สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม"
เอกลักษณ์ (Uniqueness) "ฉลาดสะสม นิยมสามัคคี"