กรุณาลงทะเบียนก่อนเข้าทำแบบทดสอบ

โดยงานแนะแนวโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

PIRIYALAI SCHOOL PHRAE

ปณิธานของโรงเรียน (Motto) "คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ ประสานสามัคคี"
อัตลักษณ์ (Identity) "สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม"
เอกลักษณ์ (Uniqueness) "ฉลาดสะสม นิยมสามัคคี"